Wena tlhogo-tshweu kgofejane ya Tlhapadiatla

Morutabana wa mephato e e tswileng letsholo mmusong wa Bophuthatswana

Wa maloba le maabane mo tlhogo pedi e neng e bolaya noga eseng motho

Jaaka Matebele kgorong ya Ditlou fa ba tshwarisana teu tshimong ya ga rre

Mo kgole e dirisiwang jaaka kgolego ya setsenwa sa go tsena ka kolobe ka Moria

Mo moriana wa diragadibonwe o fedisa botsenwa jaaka sebepi sa Moria

O ne o le molimirui wa ditemothuo mobung wa bafu badimo ba temo

Mo kgomo le letlhaka di neng di bidiwa bohumi ba mmu le matlakala

Fa di retwa gothwe ke pampiri tshelete modimo o itse go kwala

Go wele Tlou go wele mogale, setswerere sa thuto le boetapele

Tatlhegelo ya go tshikinya dinagamabapi le moshate ka ketapele

Le ditsamaiso tsotlhe tsa ga Dikobo ga Seabe o ne o di etapele

Ebile o re rutile ngwao, botsamaisi le go

Sobokanya dipharagobe le dintelo

By Jacob Dikobo